สหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอังกฤษ เป็นอีกสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก นักท่องเที่ยวชาวไทยก็เป็หนึ่งในนั้นเช่นกัน และสำหรับใครที่กังวลเรื่องขอวีซ่าไปอังกฤษยากไหม และสามารถทำเรื่องขอวีซ่าอังกฤษแบบด่วนได้หรือไม่ บทความนี้อาจให้คำตอบและช่วยให้คุณสานฝันไปเที่ยวเมืองผู้ดีอังกฤษได้สมปรารถนาค่ะ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa) 

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว อังกฤษอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อยู่นอกเขตสหภาพยุโรป (European Economic Area) หรือ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) สามารถเดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน ผู้ที่ต้องการจะเข้าประเทศอังกฤษจะต้องมีใบอนุญาตให้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักร (Leave to Enter) และ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa) แต่ไม่สามารถใช้ Shengen Visa หรือวีซ่าเชงเก้นที่ใช้กับหลาย ๆ ประเทศในยุโรปได้ จึงต้องทำวีซ่าเที่ยวอังกฤษโดยเฉพาะ ซึ่งวีซ่าก็มีหลากหลายตามประเภทและลักษณะการเดินทาง เช่น วีซ่าเยี่ยมญาติหรือเพื่อน วีซ่าติดต่อธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น 

ผู้ที่จะเข้าอังกฤษได้จะได้รับใบอนุญาตเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ จะต้องทำใบคำร้องและยื่นเรื่องเพื่อขอวีซ่าก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ  

วีซ่าท่องเที่ยว ทำกิจกรรมใดในอังกฤษได้บ้าง

กรณีที่เข้าประเทศอังกฤษด้วยวีซ่าท่องเที่ยว สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น 

 • เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในสหราชอาณาจักร 
 • เยี่ยมเยือนครอบครัว ญาติ และเพื่อน 
 • ติดต่อธุรกิจและร่วมเข้าประชุม
 • เข้ารับการรักษาทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลเอกชน 
 • ร่วมกิจกรรมอีเวนท์หรือการแข่งขันกีฬา 
 • ขอเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์แบบคู่อุยู่กิน (Civil Partnership) เป็นจดทะเบียนสมรส (Marriage)
 • เรียนหนังสือคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน โดยจะต้องไม่เป็นจุดประสงค์หลักที่เดินทางมา 
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโครงการที่เกี่ยวกับศึกษา

วีซ่าท่องเที่ยว ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งใดในอังกฤษบ้าง 

 • ไม่สามารถทำงานในอังกฤษได้ ไม่ว่าจะได้รับค่าแรงหรือไม่ก็ตาม 
 • ไม่สามารถพำนักถาวรในอังกฤษได้ แม้ว่าจะเดินทางมาอังกฤษเป็นประจำ 
 • ไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยรัฐบาลได้ 
 • ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานในอังกฤษได้ (จะต้องใช้วีซ่า Marriage Visitor Visa เพื่อเข้ามาจดทะเบียนสมรสหรือจัดงานแต่งในอังกฤษ) 

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa) จะต้องยื่นเมื่อใด 

 • 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ 

สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าอังกฤษ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ มีดังนี้ 

 • แบบฟอร์มคำร้องขอ 
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) พื้นหลังขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหู เครื่องประดับ แว่นตาเลนส์สี ยกเว้นเครื่องมือทางการแพทย์ เห็นหน้าชัดเจน ตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคาง และรูปต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หมายเลขอ้างอิงเอกสารคำร่องขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับติดต่อศูนย์บริการในวันที่ไปยื่นเอกสาร 
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า หากมีวีซ่าเล่มเก่าให้เตรียมไปด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ สำหรับการแสดงตัว (ถ้ามี) 
 • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน โดยมีการระบุวัน เวลา ทั้งขาไปและขากลับชัดเจนและแน่นอน (ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย) 
 • ใบยืนยันการจองที่พัก โรงแรม โดยมีการระบุวัน เวลา และสถานที่เข้าพักในประเทศอังกฤษที่ชัดเจน 
 • อีเมลยืนยันจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ 

เอกสารสำคัญอื่น ๆ 

1. กรณีเป็นพนักงาน 

 • หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี ชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน ระบุจำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ พร้อมลงนามและประทับตราของนายจ้าง 
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และควรมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป 
 • Bank Statement หรือ Statement online หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น ไม่ติดลบ และมีรายการเดินเงินในบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน และรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันยื่น โดยจะต้องขอที่ธนาคารและเป็นภาษาอังกฤษ 

2. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน ใบจดทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบุธุรกิจ และเอกสารที่แสดงตัวตนการเป็นเจ้าของกิจการของผู้ยื่นเรื่องทำวีซ่า
 • Statement รายการเดินเงินในบัญชีที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยจะต้องขอที่ธนาคารและเป็นภาษาอังกฤษ 

วีซ่าอังกฤษ ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร 

เอกสารการเงินเป็นอีกเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นวิซ่า และเป็นส่วนที่ทางสถานฑูตจะต้องนำมาพิจารณาในการอนุมัติวีซ่า โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีเป็นล้าน แต่จะต้องมีเพียงพอในการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ  

 • กรณีที่ออกเงินเอง อาจใช้หลักสูตรในการคำนวณคร่าว ๆ ดังนี้ 

 (2,500 บาท / วัน x จำนวนวันที่ไป) + (ค่าโรงแรม xจำนวนวันที่ไป) + ค่าเครื่องบิน

           เช่น ต้องการเดินทางไป 15 วัน , ค่าที่พักคืนละ 3,000 บาท , ค่าเครื่องบิน 35,000บาท 

                   (2,500 x 15) + (3,000 x 15) 35,000 = 117,500 บาท 

 • กรณีมีคนออกเงินให้ (Sponsor) ทางสถานฑูตจะดูการเงินของ Sponsor เป็นหลักหากสปอนเซอร์ออกเงินให้ทั้งหมด แต่ถ้า sponser ออกให้บางส่วน ต้องดูการเงินของทั้งสองฝ่าย 

ข้อควรระวังและข้อควรทำเรื่องบัญชีการเงิน 

 • ไม่ควรฝากเงินก้อนใหญ่ระหว่างยื่นขอวีซ่า หรือก่อนทำวีซ่าเพียงไม่กี่วัน เพื่อแต่งบัญชี
 • ควรขอ statement อัพเดทไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
 • ควรมีการทยอยฝากเงินสม่ำเสมอ 3 เดือนก่อนยื่นวีซ่า 
 • ขอใบรับรองการเงินจากธนาคารที่ใช้บริการประจำ เพื่อใช้ยืนยันว่าเราเป็นลูกค้าของธนาคารนั้นจริง ซึ่งจะต่างจากสมุดบัญชี statement โดยจะต้องทำเรื่องขอใบยืนยันเป็นภาษาอังกฤษ และหน่วยเงินในใบรับรองจะต้องเป็นสกุลเงินของประเทศที่เราจะไป (สกุลเงินปอนด์อังกฤษ) มีค่าบริการประมาณ 200 บาท 
 • ควรมีหลักฐานทางการเงินให้มากพอเท่าที่จะหาได้ เพื่อยืนยันว่าเรามีทรัพย์สินในไทย ยังไงก็กลับประเทศไทยแน่นอน 

วีซ่าอังกฤษกี่วันได้ 

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษมาตรฐาน จะใช้เวลาประมาณ 15 วัน หรือภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันสัมภาษณ์วีซ่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ใช้ประกอบและการพิจารณาของเจ้าหนัาที่ รวมไปถึงจำนวนผู้ยื่นเรื่องขอวีซ่าในขณะนั้นด้วย 

วีซ่าเร่งด่วนใช้เวลากี่วัน 

วีซ่าเร่งด่วน หรือ Super Priority Visa UK จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ทำการ (หากมีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน) โดยมีค่าธรรมเนียมสถานฑูตประมาณ 446 USD (หรือประมาณ 14,504 บาท) 

หลังจากที่ได้วีซ่าและเดินทางท่องเที่ยวอังกฤษจนถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับ ธรรมเนียมคนไทยอย่างเราก็จะลืมไม่ได้เลยคือ การซื้อของฝากญาติพี่น้อง เพื่อนและคนสนิทใกล้ชิด แต่มาเที่ยวเมืองผู้ดีทั้งที จะซื้ออะไรเป็นของฝากจากประเทศอังกฤษดีน๊าาา